PWR Composite s.r.o.

Tel: +420 556 410 661
M: +420 733 314 318

E-mail: obchod@pwr.cz

Fakturační adresa:
Sadová 1892/41
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Provozovna - sklad:
Sokolovská 1114/30
743 01 Bílovec

49°45'43.8"N 18°01'15.8"E
49.762156, 18.021041

IČ: 28602706
DIČ: CZ28602706
D.U.N.S. : 366935510

Provozní doba:
Pondělí – Pátek: 7:00 – 14:00


Manager kvality
Ing. Andrea Valášková andrea@pwr.cz +420 731 413 804


Příjem objednávek, nákup, fakturace
Hana Fortelná obchod@pwr.cz +420 733 314 318


Obchodní zástupce, komunikace se zákazníky, tvorba nabídek
Hana Fortelná obchod@pwr.cz +420 733 314 318

 

Pobočky PWR

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti.

Dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce. Pro účely těchto VOP se rozumí:

Dodavatel: PWR Composite s.r.o.

Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky, zboží nebo služby dodavatele

Předmět dodávky: výrobek/zboží či služba dle písemné objednávky nebo smlouvy odběratele odsouhlasené a potvrzené dodavatelem. 

Smluvní obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí legislativou ČR, především zákonem č. 89/2012 Sb. "Občanský zákoník" (v platném znění) a dále pak těmito VOP, které tvoří nedílnou součást tohoto vztahu. 

Každou další objednávkou, ať již písemnou nebo elektronickou potvrzuje odběratel svůj souhlas s těmito VOP dodavatele, a to i tehdy není-li souhlas v daném případě doložen písemně. 

Tyto VOP mají přednost před jakýmikoliv jinými obchodními podmínkami odběratele. Dohodnou-li se dodavatel a odběratel na jiných podmínkách, než je uvedeno v těchto VOP, je pak jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto VOP. Tato dohoda je však platná pouze za předpokladu, že je uzavřená formou písemné objednávky nebo smlouvy odběratele se schválením dodavatele .

 

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Sídlo Dodavatele: PWR Composite s.r.o. IČ: 28602706; DIČ: CZ28602706. Sadová 1892/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

Provozovna Dodavatele: Sokolovská 1114/30, Bílovec, PSČ 743 01.

Tato adresa je korespondenční pro veškeré poptávky, objednávky, obchodně technická

jednání, zasílání faktur, reklamace apod. 

Příjem objednávek osobně na adrese provozovny nebo elektronicky na e-mailu obchod@pwr.cz .

Výdej zboží:  Pondělí - pátek: 06:30 - 13:30 hod. 

 

Způsob objednávání

Objednávka je jednostranný písemný závazný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli. Objednávku je možné doručit dodavateli e-mailem, faxem, poštou anebo osobně - kontakty viz. výše v textu, nebo na internetových stránkách www.pwr.cz .

Objednávka musí obsahovat:

 • identifikaci, že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení,
 • obchodní jméno a IČ/DIČ odběratele,
 • kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně telefonického a e-mailového spojení,
 • předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci:

- počet měrných jednotek objednávaného zboží, služby,…,

- výkresu předmětu dodávky ideálně včetně 3D modelu ve formátu IGES nebo STP,

- jakost materiálu a jeho technicko-dodací předpisy (normy),

- normy a specifikace, které mají být dodrženy při plnění objednávky,

 • dohodnutou cenu,
 • požadovaný termín dodání,
 • způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,
 • jiné, doplňující údaje.

Nebude-Ii objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je dodavatel oprávněn objednávku zamítnout.

Potvrzení objednávky,  uzavírání smluv

Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zamítnout. V případě technických nejasností je nutné tyto odstranit. 

Existuje-li více forem (verzí) technického zadání odběratele, pak jsou co do rozhodnosti řazeny v této prioritě:

 1. Elektronická forma.
 2. Písemná slovní specifikace.
 3. Vytištěná čitelná výkresová dokumentace.
 4. Ostatní.

V případě opakované výroby je odběratel povinen do objednávky uvést čísla technické dokumentace včetně verze (revize). Neoznačí-li odběratel případné změny od poslední předešlé dodávky, bude výrobek/zboží dodán ve stejném provedení jako poslední realizovaná dodávka. Pokud přijme, tj. písemně odsouhlasí (formou e-mailu, dopisu, zápisu), dodavatel objednávku jako závaznou, potvrdí to odběrateli spolu s potvrzením termínu dodání. Od tohoto okamžiku jsou dodavatel a odběratel ve smluvním obchodním vztahu, dodavatel je povinen dodat odběrateli objednané výrobky/zboží a tento je povinen je řádně a včas převzít a zaplatit. 

Odběratel má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením dodavatelem. V případě stornování potvrzené objednávky je odběratel povinen uhradit dodavateli náklady vzniklé tímto jednáním. Náklady se rozumí zejména náklady na vývoj výrobku, dále materiál pořízený v souvislosti s objednávkou odběratele, výrobní náklady a případné další škody vzniklé stornováním objednávky odběratelem. 

Potvrzovat objednávky a uzavírat kupní smlouvy mohou za dodavatele pouze pověření pracovníci obchodního úseku (OU) provozní ředitel anebo jednatel společnosti. 

Dodací lhůta

Dodací lhůta (termín dodání zboží od) je odběrateli oznámena současně s odsouhlasením objednávky, popř. je uvedena v kupní smlouvě. Veškeré změny dodací lhůty je možné sjednat pouze písemnou formou a po odsouhlasení oběma stranami. V případě nevyhnutelného zpoždění je dodavatel povinen bezodkladně zákazníka informovat. Dodací lhůtu (termín) je dodavatel oprávněn posunout o prodlení způsobené vyjasňováním a doplňováním technických specifikací objednatelem nebo v případech, kdy je odběratel v prodlení s hrazením finančních závazků vůči dodavateli, nebo z důvodu vyšší moci.

Cena, placení a fakturace

Kupní cena je smluvní a vychází z nabídkového řízení. Nabídka specifikuje mimo jiné platební podmínky, pokud se liší od stanovených v těchto VOP, způsob dopravy zboží, termín platnosti nabídky.

Nedodá-li odběratel potřebnou výrobní dokumentaci v elektronické podobě formátu DXF, DWG, IGES, STP může být účtován poplatek za technické zpracování v sazbě 500,- Kč/hod. 

Dodavatel umožňuje platby za výrobky/zboží v hotovosti při odběru v místě provozovny.

Platby za výrobky/zboží odběratel provádí oproti faktuře vystavené dodavatelem.

Splatnost faktur je 14 kalendářních dní. 

Na již vystavené faktury není možno dohodnout prodloužení splatnosti zpětně. Oprávněné námitky k faktuře lze uplatnit pouze písemně a ve lhůtě splatnosti faktury, bezodkladně po zjištění. Písemně nenasmlouvané krácení platby položek ve faktuře není možné. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele, či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.

Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.). V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. V případě, že odběratel nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

Dodání a převzetí výrobku/zboží, místo převzetí, přeprava, skladné

Dodání výrobku/zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami. 

Odběratel je povinen při odběru překontrolovat své výrobky/zboží co do množství MJ i kvality. Převzetí výrobku/zboží stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu.

Zboží je možno zasílat způsobem, který určí odběratel v dodavatelem odsouhlasené objednávce. Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí.

O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním nejpozději do 3 dní) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává případné náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

Nepřevezme-li odběratel výrobek/zboží z důvodů ležících na jeho straně (také pokud dodavatel odmítne dodat zboží z důvodu finančních závazků odběratele po splatnosti), nese odběratel všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši. Nevyzvedne-li si odběratel výrobek/zboží do 10 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn výrobek/zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku běží pro výrobek/zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na odběratele. Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 60 kalendářních dní. Po této lhůtě propadá výrobek/zboží ve prospěch dodavatele a odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění.

Zadržení výrobku/zboží dodavatelem

Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti anebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a fakturace dalšího zboží by přesáhla stanovený případný kredit, pak dodavatel pozastavuje další dodávky zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků či uvolnění kreditu odběratelem. O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje e-mailem nebo telefonicky. Takovéto zadržení výrobku/zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v dodací lhůtě ze strany dodavatele.

 

3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Identifikace výrobku/zboží

Dodavatel své výrobky pro možnost pozdější identifikace označuje. Označování probíhá zásadně tak, aby nepoškodilo výrobek. 

 Záruky za jakost, odpovědnost za vady

Dodavatel poskytuje odběrateli na své vlastní výrobky záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí výrobků/zboží.

Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě, včetně použitých materiálů.

Odběratel má právo uplatnit záruku jen na výrobky/zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem. Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, a zjevné deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží dodatečně jen když prokáže, že tyto vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele. 

Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané odběratelem a na konstrukční řešení použitá odběratelem a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení běžné k danému provozu výrobku, na bezpečnostní zařízení zničená v důsledku jejich bezpečnostní funkce, na měřící přístroje, na vady způsobené atmosférickými poruchami, živelnými pohromami, nesprávným skladováním, chemickými reakcemi, neodborným zacházením a rušivým zásahem třetích osob a vyšší moci.

Pokud odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny. Za výrobky/zboží třetích osob dodané dodavatelem ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob. Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem v k tomu sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení výrobku/zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.

 

Uplatnění a přezkoumání reklamace

Zjistí-li odběratel na předmětu plnění vadu, je povinen toto neprodleně písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele zasláním identifikačního štítku dodaného výrobku / zboží , dodacím listem a kompletním reklamovaným výrobkem. Neučiní-li tak záruka zaniká. 

Za písemné ohlášení vady - reklamace, je považován e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání, doručený dodavateli do jeho provozovny. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti. 

Vady spočívající v množství MJ nebo poškozeném povrchu je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 1 pracovního dne ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neručí. 

Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu to umožnit.

 

Oprávněné reklamace

V případě oprávněnosti reklamace ji dodavatel uzná a nabídne odběrateli náhradní plnění, a to v tomto pořadí:

 1. Oprava vadných dílů.
 2. Výroba/dodání nových výrobků/zboží výměnou za vadné.
 3. Ekvivalentní náhradní plnění v jiných výrobcích/zboží.

Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné výrobky/zboží bezvadnými. Vadné díly, které byly vyměněny a nebo za ně bylo poskytnuto náhradní plnění jsou majetkem dodavatele a musí mu být poskytnuty, pokud není sjednáno jinak. Náhradní plnění v penězích je možné pouze výjimečně, na základě uzavřené písemné kupní smlouvy nebo jiné písemné dohody, do maximální výše rovnající se nasmlouvané ceně vadných kusů. 

Neoprávněné reklamace

Odběratel nemá právo uplatňovat záruku na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně (zpravidla zápisem na dodacím listě) před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku. Bude-li shledáno,

že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé s šetřením reklamace, včetně cestovních nákladů.

 

4. ZÁVĚR

Tyto VOP jsou veřejné a jsou volně dostupné na internetové stránce dodavatele www.pwr.cz 

Tyto VOP jsou zveřejněny dne 1.9.2020 a nabývají účinnosti dnem 1.9.2020. 

VOP ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování objednávek, nákupu výrobků/zboží a služeb, dodávání, fakturaci a reklamacích.

Společnost PWR Composite s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Případná změna bude řádně zveřejněna a dotkne se objednávek přijatých až po datu jejího zveřejnění a nabytí účinnosti.

 

V Ostravě dne : 19.8.2020

                                                              Ing. Jan Raška            

                                                              Ing. Andrea Valášková            

Společnost PWR Composite s.r.o. byla založena v Bílovci v roce 2009. Její původní zaměření spočívalo především v prodeji oplocení, hutního materiálu a vrstvených izolantů ve formě desek a přířezů. Postupem času došlo ke změně strategie a nyní se PWR Composite zaměřuje především na CNC obrábění a zpracování technických plastů, vrstvených izolantů elektroizolačních i technických, kompozitních materiálů a také kovů. Disponuje technologií na plasmové řezání kovů včetně řezání profilů a technologií na tvarové řezání kovů, plastů dřeva. Společnost se specializuje na kusovou, malosériovou výrobu, nicméně větší série jsou také možné. Součástí služeb poskytovaných společností PWR zůstává také dodávka technických plastů (silon, polyuretan, polypropylén,…) a vrstvených izolantů (textit, kartit, sklotextit,…) ve formě tabulí, tyčí a/nebo přesných přířezů. Společnost disponuje moderními výrobními/technologickými kapacitami, zejména v oblasti přesného strojního opracování viz. Seznam strojního vybavení (proklik) Ve spolupráci s univerzitními vývojovými kapacitami PWR Composite zahájila výrobu prototypů, šablon, částí forem, gripů pro robotická pracoviště a dalších komponent technologií 3D tisku kovů a plastů. V kombinaci s klasickými vlastními obráběcími metodami a spolupracujícími společnostmi na tepelné zušlechtění vytištěných dílů je schopna nabídnout komplexní řešení podle požadavků klienta s vysokou přesností a v termínech kratších než konvenčními metodami výroby. Vzhledem ke specifičnosti zpracovávaných materiálů se PWR Composite s.r.o. soustředí také na získávání zakázek z oblasti leteckého průmyslu. Z toho důvodu adaptovala své procesy na standardy systému řízení jakosti podle AS 9100D. PWR Composite s.r.o. je silně orientovaná na rozvoj a implementaci nových digitálních technologií ve všech svých procesech. V nadcházejících letech bude navyšovat podíl automatizace a digitalizace tak, aby maximálně zvýšila produktivitu a eliminovala riziko chyb spojených s lidským činitelem. Díky své velikosti vyniká operativním řešením požadavků svých klientů a osobním přístupem ke každému obchodnímu partnerovi. Je připravena zpracovat jak závazné nabídky, tak také nezávazné cenové kalkulace pro potřeby svých klientů. Pro účely rychlého zadávání poptávky slouží formulář „poptávka výroby“ v jednotlivých produktových sekcích tohoto webu.

 

Silné stránky PWR:

 • Zpracovávání a výroba ze speciálních, těžkoobrobitelných materiálů
 • Kusová a malosériová výroba
 • Rychlost dodávky
 • Osobní – individuální – přístup k zákazníkovi
 • Spolupráce s VŠB
 • Vlastní vývoj a výzkum v oblasti kompozitů
 • Rychle se rozvíjející firma
 • Certifikát AS/EN ISO 9100

Hlavní sektory našich dodávek

 • Aerospace
 • Elektrorozvody
 • Dráhy
 • Energetika

1.) Externí obchodní zástupce

Hledáme externího obchodního zástupce pro oblast obráběných dílů z plastů, vrstvených izolantů a kovů.
Díly se vyrábí na základě požadavků a výkresové dokumentace zákazníků.
Nabízíme provizní systém prodeje.

 

2.) Externí obchodní zástupce

Hledáme externího obchodního zástupce pro prodej rukojetí, madel a držadel vyrobených z textitu a sklotextitu.
Široký rozsah použití včetně možnosti individuálních řešení pro klienty.
Nabízíme provizní system prodeje.

Ochrana životního prostředí a principy udržitelného rozvoje jsou pro PWR Composite velmi důležité. Proto nezanedbatelnou část svých vývojových aktivit směřuje mimo jiné do elektromobility a využití sluneční energie. V rámci dotačního programu Nízkouhlíkové technologie byl realizován projekt instalace nabíjecí stanice a pořízení elektromobilů do společnosti PWR Composite s.r.o. . V případě potřeby rozšíření vozového parku splečnosti, bude tento realizován elekromobily nebo automobily s hybridním pohonem a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě. V roce 2021 bude zahájen projekt digitalizace procesů a implementace bezpapírové dílny. I těmito kroky PWR přispívá ke zlepšování životního prostředí. Všechny kroky PWR směřují k cíli implementovat a udržovat takový systém, který bude splňovat požadavky normy ISO/EN 14 001, deklarující efektivní využívání přírodních zdrojů, redukci odpadů a úsporu energií.

Společnost PWR Composite s.r.o. přijala za svou filosofii neustálého rozvoje a zlepšování se. Součástí tohoto procesu je systémový přístup ke všem firemním procesům. Jeho funkčnost byla ověřena certifikační společností Lloyd´s Register, která PWR Composite v roce 2019 udělila certifikát o shodě s požadavky normy ISO 9001 včetně jejího rozšíření o normu AS/EN 9100. Certifikace AS/EN 9100 je určena společnostem, které navrhují, vyvíjí a vyrábí produkty pro letecký, vesmírný nebo obranný průmysl. Tyto firmy zároveň následně poskytují údržbu, náhradní díly a materiál pro vlastní výrobky. Norma AS9100 byla vyvinuta pod vedením IAQG (International Aerospace Quality Group), která je založena největšími světovými výrobci jako Airbus Industrie, The Boeing Company, General Electric, Pratt & Whitney či Rolls Royce atd. Vzhledem k cíli společnosti PWR poskytovat své služby také v oblasti leteckého průmyslu, je splnění požadavků normy AS 9100D klíčovým faktorem k dalšímu rozvoji. Svou standardně vysokou kvalitou a spolehlivostí dodávek své produkce PWR uspokojuje i ty nejnáročnější zákazníky, což se odráží ve vysokém procentu stabilních zákazníků. Řešení problémů prostřednictvím 8D reportů je samozřejmostí.

Certifikát AS 9100

Podkategorie

 

 

 

Společnost PWR Composite s.r.o. významně podporuje  výzkum a vývoj. Angažuje se především v oblastech  výzkumu progresivních metod opracování materiálů,  skladování a optimalizace toku elektrické energie a dalších. Na převážné části svých výzkumných a vývojových aktivit  spolupracuje s vědeckými a výzkumnými pracovišti Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada projektů byla zakončena funkčními prototypy a/nebo podáním užitných vzorů.